Friday, 12 September 2014

राजूचे बिल

राजूचे बिल
कालच मराठी वाड्:मयाचा इतिहास गाळत...च्..च् चुकलो,  चाळत असताना एका जुन्या  दस्तऐवजावर आमची नजर पडली. सदर मजकूराचे प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या दिनूचे बिलनामक मजकूराशी असलेले साम्य आमच्या व्यासंगी बुद्धीने चटकन टिपले. उद्याचा संसार सारखे अचूक सामाजिक भविष्य सांग़णारे नाटक लिहिणार्‍या अत्र्यांच्या लेखणीतूनच हा मजकूर उतरला असावा असे समजण्यास वाव  आहे कारण त्यात वापरलेले प्रचंड आकडे आजसुद्धा दहा हजारात एखादा तरी मराठी लेखक वापरू शकतो का  याबाबत आम्हांस शंका आहे. तरीही छातीठोकपणे आम्ही हे प्रतिपादन करू शकत नाही. त्यामुळे जिज्ञासूंची ज्ञानपिपासा अधिक ताणून न ठेवता आम्हांस उपलब्ध झालेला उपरोल्लेखित मजकूर येणेप्रमाणे-