Thursday, 18 January 2007

प्रश्न....?

प्रश्न....?

फलाटावर नादे बोलकी शांतता
रूळावरून गाडी कुठे गेली ?

निःशब्द लेखणी पोरकी पुस्तके
भरलेली वही कुठे गेली ?

लपून बसण्या अ।भाळ पुरेना
अभंगांची ताटी कुठे गेली ?

करतो साजरा असण्याचा सोहळा
जगण्याची हातोटी कुठे गेली ?

अभिषेक अनिल वाघमारे

No comments:

Post a Comment