Tuesday, 16 January 2007

मृत्युंजय

मृत्युंजय


अशी कशी मी हार मानू ?
असा कसा मी धीर सोडू ?
रुतले जरी चाक माझे
असे कसे मी रण सोडू ?


वळल्या मुटीत अ।काश अ।हे
प्रत्यंचेत या ऊर्जा वाहे
विजयाचे वचन कसे मोडू ?
असे कसे मी रण सोडू ?


कर ऍक वार उरावर
कर ऍक वार शिरावर
उरले धड म्हणे पुन्हा लढ़ू
असे कसे मी रण सोडू ?


नसू दे अ।ज कवचकुंडले
परि नसतील उद्या तुझी शकले
अ।जचे द्यूत अ।जच मांडू
असे कसे मी रण सोडू ?

1 comment:

abhi said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment